CONTACTE

CPESC este amplasat in incinta Bibliotecii Nationale ( str. 31 August, 78a) ,
etajul 3, sala 23Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 18.00 (pauza: 13.00-14.00).

Pentru relatii: tel:. (022) 24-10-96,

email: cpesc@bnrm.md; cpescmd@gmail.com, Twitter @cpescmd